https://bambinis.pl/wp-content/uploads/ether/Urząd-Miejski-thumb429x284.jpg

Dnia 01.03.2013 nastąpił podział środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2013 rok.

Akademia Piłkarska Bambins prowadzi zajęcia sportowe i rekreacyjne dwa razy w tygodniu po 1h zajęć w Gminie Trzcianka, jednak aby urozmaicić zakres działalności staramy się organizować oraz uczestniczyć w innych formach sportowych dlatego,

Akademia Bambinis jako STOWARZYSZENIE składała wniosek do Urzędu Miejskiego w Trzciance na Zadanie Publiczne nr 2:

PROWADZENIE ZAJĘĆ TRENINGOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZCIANKA ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH I ROZGRYWKACH SPORTOWYCH

 W ofercie o dofinansowanie zadania publicznego Akademia uwzględniła udziały w 29 turniejach sportowych min. w lidze Żak,  Orlik, Turnieju o Puchar Tymbarku, organizacji „Dnia Dziecka na Sportowo” czy zajęciach na basenie. Wyjazd zawodników Bambinis na obóz sportowy do Cetniewa oraz zakup jeszcze większej ilości specjalistycznego sprzętu sportowego, aby zawodnicy rozwijali się jeszcze lepiej a Akademia Piłkarska Bambinis dążyła do jeszcze większego profesjonalizmu, który cechuje najlepsze kluby piłkarskie na świecie.
Realizacja całego projektu na 2013 wynosi 148 840zł z czego 76 000zł była wnioskowaną kwotą dotacji a 61 000zł są to  środki, które Akademia Bambinis musi mieć własne,
zgodnie z „Programem współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2013″
rozdział 6 Zasady Współpracy
§ 11.  Współpraca gminy Trzcianka z organizacjami odbywać się będzie na następujących zasadach:
1) pomocniczości- oznacza, że gmina wspiera lub powierza podmiotom programu realizację zadań własnych a podmioty programu zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy. Samorząd oczekuje od organizacji samodzielnego wzmacniania swoich zasobów kadrowych, materiałowych i finansowych. Budżet Gminy nie powinien stanowić jedynego źródła finansowania organizacji. Organizacje winny w jak najpełniejszym stopniu wykorzystać możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych,…
Niestety Komisja, Burmistrz Trzcianki zaopiniował negatywnie wniosek Akademii.
Niżej link dotyczący podziału środków:
ZADANIE PUBLICZNE 2013