© ether

bambinis logo

Akademia Koszykówki Bambinis

Regulamin zajęć

REGULAMIN
AKADEMII PIŁKARSKIEJ BAMBINIS

1. Organizatorem zajęć jest stowarzyszenie pod nazwą Akademia Piłkarska Bambinis z siedzibą na ul. Kopernika 3/8, 64- 980 Trzcianka, wpisanym do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej pod nr 29 prowadzonym przez Starostę Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego, NIP 763-212-62-59, numer REGON 302187559.
2. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych na terenie Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego w wyznaczonych przez organizatora godzinach.
3. Uczestników zajęć oraz rodziców obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Bambinis, sali sportowej i boisk na których odbywają się zajęcia.
4. Dziecko zostaje przyjęte do Akademii na podstawie złożonej Deklaracji podpisanej przez rodzica(opiekuna prawnego) i zatwierdzonej przez organizatora.
5. Po podpisaniu deklaracji zawodnik może odpłatnie otrzymać sprzęt sportowy:
a) strój sportowy (koszulka, spodenki, getry)
6. Zawodnik podczas treningów oraz zawodów musi posiadać aktualne badania lekarskie bądź oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych podpisaną przez opiekuna prawnego.
7. Na zajęciach zawodnik przebywa 45-120 minut pod opieką instruktora.
8. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do sali sportowej oraz boisko.
10. Opłaty:
Koszty organizacyjne zajęć sportowych są różne dla poszczególnych grup wiekowych:
a) Rocznik 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 i młodsi:
Koszty organizacyjne zajęć sportowych wynoszą 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych) miesięcznie.
b) Rocznik 2006/2007, 2008:
Koszty organizacyjne zajęć sportowych wynoszą 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych) miesięcznie.

Opłata za zajęcia następuje do 15- każdego miesiąca poprzez wpłatę na konto bankowe:
(PEKAO S.A- 09 1240 3741 1111 0010 4869 6589)
tytułem: koszty organizacyjne zajęć sportowych- Imię i Nazwisko zawodnika, grupa, miesiąc.

11. Opłaty uiszcza się od stycznia do grudnia z wyłączeniem miesiąca lipca bez względu na liczbę odbytych treningów przez zawodnika. W szczególnych przypadkach Zarząd klubu może zwolnić z opłat za dany miesiąc w przypadku dłuższej uzasadnionej nieobecności.
12. Udział w obozie sportowym bądź kolonii sportowej organizowanej przez Bambinis nie zwalnia z opłat za dany miesiąc.
13. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie zawodnik nie może uczestniczyć w treningu, brać udział w zawodach sportowych.
14. W przypadku udziału w zajęciach Akademii rodzeństwa obowiązuje 10% zniżka kosztów organizacyjnych zajęć sportowych, należy wówczas wypełnić „wniosek o obniżenie kosztów organizacyjnych zajęć sportowych”.
15. Zajęć nie wolno udostępniać osobom trzecim.
16. W przypadku dłuższej choroby należy powiadomić organizatora.
17. O rezygnacji z zajęć należy poinformować organizatora oraz wypełnić „wniosek o rezygnację z zajęć sportowych”.
18. Akademia nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wypadki losowe poniesione przez uczestników podczas treningów, wyjazdów, meczów, turniejów.
19. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.
20. W czasie świąt oraz w miesiącu lipcu zajęcia się nie odbywają.
21. Regulamin jest ważny od dnia 01.01.2020 roku.
22. Rekomendowany Strój piłkarski

Prawa i obowiązki zawodnika

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie bądź podpisaną przez rodzica Deklarację Uczestnictwa w Zajęciach
 2. Zawodnik Akademii Bambinis zobowiązany jest:

a)      godnie reprezentować barwy akademii zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
b)      trenować w jednolitym stroju treningowym,
c)       szanować otrzymany sprzęt będący własnością Akademii,
d)       szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania,
e)      słuchać poleceń trenerów i innych pracowników Akademii,
f)        przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
g)      wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
h)      być sumiennym i zdyscyplinowanym,
i)        w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
j)        wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
k)      podczas treningów i meczów spożywać niegazowaną wodę z sokiem bądź napój izotoniczny z naturalnych owoców,
l)        w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
m)    sumiennie realizować obowiązek szkolny.

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązani są nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) mogą przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, nie kwestionować decyzji sędziego, nie obrażać drużyny przeciwnej oraz trenerów.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego.
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do terminowego opłacania należności.
  Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.
  W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach, bądź odbywać treningi indywidualne.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są z wyprzedzeniem powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademię pisemnie.


Rodzaje wyróżnień
1.      Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Akademii Piłkarskiej:
a) pochwała
b) list gratulacyjny
c) dyplom uznania
d) nagroda rzeczowaRodzaje kar dyscyplinarnych
1.      Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
d) dyskwalifikacja czasowa.
e) skreślenie z listy zawodników.
2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii Piłkarskiej Bambinis, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.


BADANIA LEKARSKIE

NZOZ Przychodnia Lekarska
Adres:
ul. Chopina 7, 64-730 Wieleń
Telefon: 067-2561035

W związku z współpracą Akademii z przychodnią lekarską w Wieleniu lekarz sportowy prowadzi badania dzieci Akademii Piłkarskiej Bambinis.
Opłata za badania u lekarza sportowego wynosi 30zł.
Przed wizytą u lekarza sportowego zawodnik musi mieć zrobione badania krwi oraz moczu.
W okresie 6 miesięcy od podpisania zdolności zawodnika do gry przez lekarza sportowego rodzic jest zobligowany do dostarczenia zaświadczenie od okulisty oraz stomatologa (badania bezpłatne).
UWAGA!
Zawodnik, który nie posiada aktualnych badań lekarskich nie może uczestniczyć w zwodach sportowych.

Ubezpieczenie zawodników Bambinis
Każdy zawodnik uczęszczający na zajęcia sportowe do Akademii Piłkarskiej Bambinis musi być ubezpieczony we własnym zakresie.
Proponowany kontakt: Łukasz Tokarczyk PZU (tel. 502 672 686)

BAMBINIS NNW
OWU NNW grupowe
Tabela_Uszczerbków